Takster hos Kvarmløse-Tøllose Vandværk

Takstblad for KT Vand

Følgende priser er gældende fra 1. januar 2020

 

Driftsbidrag: kr.  Ex. moms Incl. moms
Vand pr. m3 iflg. prisloft kr.  9,97 12,46
Statsafgiften incl. grundvandbeskyttelsesbidrag kr.  6,37 7,96
I alt kr. 16,34 20,42
Anlægsbidrag (bidrag til hovedanlæg, forsyningsledninger og stikledninger):
Hovedanlægsbidrag gældende for by og landområder

Pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig og storkøkken

 

med årsforbrug indtil 1.000 m3

kr. 7.534,35 9.417,94
Årsforbrug mellem 1.000 og 2.000 m3 kr. 15.068,72 18.835,90
Årsforbrug mellem 2.000 og 3.000 m kr. 22.603,07 28.253,84
Årsforbrug mellem 3.000 og 4.000 m3 kr. 30.137,43 37.671,79
Årsforbrug mellem 4.000 og 5.000 m3 kr. 37.671,79 47.089,74
Årsforbrug over 5.000 m3 – oplysning fås ved henvendelse til vandværket
Bidrag til stikledninger i byområder føres 1 m ind på matriklen og afsluttes med en målerbrønd. Arbejde ud over målerbrønd udføres i regning. Spørg vandværket. kr. 10.611,78 13.264,73
Bidrag til forsyningsledning i byområder oplyses ved henvendelse vandværket.
Bidrag til forsyningsledninger i landområder kr. 35.133,45 43.916,81
Bidrag til stikledninger i landområder føres frem til bebyggelse og afsluttes med målerbrønd. kr. 19.269,92 24.087,40
Ledningsbidrag kan indeksreguleres hvert år 1. oktober efter det af Danske Vandværkers Forenings offentliggjorte indekstal pr. 1. oktober året før. I øvrigt henvises til vandværkets Regulativ, som kan rekvireres på vandværket. Hovedanlægsbidrag og bidrag til forsynings og stikledninger betales inden tilslutning.
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen i henhold til Regulativ og fordelingsnøgle.
Stikledningsbidrag ved større dimensioner end 32 mm/2,5 m3 måler – betales faktiske omkostninger.
Genoplukning efter tvangsauktion kr.  2.000,00
Ejendomsmægler-/advokat- forespørgsel, fremsendelse af ekstra opgørelser kr.  400,00 500,00
Gebyrer:
Rykkergebyr pr. gang kr.  100,00
Ved lukkevarsel Post / Afleveringsattest kr.  100,00
Genoplukningsgebyr generelt kr.  1.000,00  1.250,00
Gebyr for manglende betaling – incasso kr.  600,00
Gebyr for manglende selvaflæsning kr.  350,00
Flytteopgørelse kr.  100,00 125,00
Scanningsgebyr EAN numre kr.  100,00
Regulering foretages første halvår og andet halvår opkræves à conto.
Vandafgiften forfalder til betaling henholdsvis 1. februar og 1. august. Sidste rettidige indbetaling er den 10. februar og den 10. august. Ved betaling efter denne dato beregnes rykkergebyr.
Etablering af byggevand, Cirkus, Festival m.m. QN 2,5 med TBS ventil pr. halvår. KRÆVES excl. forbrug af vand. Incl. på og afmontering kr. 1.775,00 2.218,75
Såfremt vandafgiften ikke er indgået til vandværket senest 10 dage efter udsendt lukkevarsel, vil vandtilførslen blive afbrudt.
Genoplukning kan alene finde sted, når andelshaveren eller forbrugeren har betalt sin gæld incl. genoplukningsgebyr generelt og gebyr for manglende betaling.
Tidligere takstblade annulleres herved.
Godkendt af Holbæk Kommune ved Christina Green. Kvarmløse-Tølløse Vandværk
Carsten Jørgensen,
Formand